آدرس:

كرمان – شهربابك – خيابان شهيد مطهري – كوچه شماره ۱۲

کد پستی:

۷۷۵۱۶۶۶۶۷۵

تلفن : 

۰۳۴۳۴۱۱۱۵۲۸ و ۰۳۴۳۴۱۱۴۴۸۱

فكس : 

۰۳۴۳۴۱۱۱۵۲۸ و ۰۲۱۴۳۸۵۶۵۳۷

موبایل :

09133908027

ساعات کاری ما هفت روز هفته 9 صبح تا 18:۰۰بعدازظهر مي باشد.